Justitieombudsmannen Per Lennerbrant har nu färdigställt sin utredning gällande Kritik mot Arvika kommun för hanteringen av ett utkast till rapport och användningen av privata e-postadresser i tjänsten.

Allmän handling; https://www.allmanhandling.se/tag/raderat-mejl/

Beslutet i sin helhet; https://www.jo.se/PageFiles/34009/1787-2020.pdf

I sammanfattningen kan läsas: ”JO kritiserar Kommunstyrelsen i Arvika kommun för att utkastet till rapport hanterades i strid med tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen samt för att tjänstemän använt privata e-postadresser i tjänsten. Avslutningsvis uttalar JO att det som kommit fram i ärendet tyder på utbredda kunskapsbrister inom kommunen i fråga om allmänna handlingar.”

Beslutet är en bedrövlig läsning men visar exakt det som varit problemets kärna, som tydligt går att spåra även i andra uppmärksammade fall som kommit fram i ljuset de senaste åren. Jag tänker bland annat på; överförmyndarnämnden – vars verksamhet varit riktigt illa skött under flera decennier, ursäkten till bröderna som oskyldigt anklagades för att vara mördare av både kommun och polisen (polismyndigheten bad om ursäkt föredömligt redan då allt klarlades 2018). Vid genomläsningen av beslutet framkommer det SvD på ledarplats skrev för en tid sedan; ”Arvika kommun skämmer med sitt beteende ut det offentliga Sverige”.

Situationen är alltså den att två chefstjänstemän och en förtroendevald (d v s vice kommundirektören, enhetschefen hos överförmyndarkansliet och ordföranden hos överförmyndarnämnden) mottagit konsultens rapport till sina privata mailadresser. Dessutom finns misstanke om att befattningshavarna förstört handlingen genom att radera densamma sedan massmedia velat ta del av rapporten. Eftersom handlingen varit en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen har det ålegat dessa befattningshavare att tillse att handlingen blivit hanterad som en inkommande allmän handling. Liknande det jag framför i det här radioinslaget när jag var med i Föreningen Rättssäkert Arvika; https://sverigesradio.se/artikel/arvika-jo-anmals-for-mejlhantering

De har inte haft rätt att radera handlingen!

De bortförklaringar som lämnats från kommunledningens sida om handlingens karaktär av att inte vara allmän handling utan i stället arbetsmaterial har JO helt riktigt sett som helt irrelevanta. Det är också just i detta avseende som kommunledningen blottat sin okunskap när det gäller kunskap om allmänna handlingar. Eftersom jag arbetar i statens tjänst kan jag säga att det är tydligt i dessa organisationer, och valet hur man hanterar allmänna handlingar är mellan inkommande/ och upprättad hos myndigheten. I Arvika har inte det här varit så tidigare. Man säger dock att man idag jobbar på ett helt annat sätt. Tyvärr säger min intuition att det här bara har gjort dessa tjänstemän ännu duktigare på att dölja och inte agera enligt offentlighetsprincipen. Hoppas jag har fel. Någon sa att det här är typiskt; ”tjänstemannavälde”. Något som uppstår i svaga demokratiskt styrda organisationer där ”tjänstemannavälde” leder till exempelvis maktfullkomlighet, tjänstefel utan påföljd, ökad byråkrati – som gynnar tjänstemännen själva (de gör sig ex. oumbärliga i verksamheten) och vänskapskorruption. Förtroendeskadan som uppstår i ”tjänstemannavälden” är oftast inte reparabel, utan det krävs allt som oftast helt nya personer in i verksamheten och politiken.

Frågan har även lyfts om inte detta ska anmälas som tjänstefel. Tjänstemän och politikers aktiva handlande vad gäller raderingen kan mycket väl vara tjänstefel. Det handlar ju om ett åsidosättande av bland annat grundlagsbestämmelser. OM det aktiva agerande dessutom varit att undanhålla rapporten för allmänheten kan det eventuellt bedömas som att det är fråga om ett tjänstefel som begåtts med uppsåt.

Jag tycker dock att beslutet från JO räcker, och säger allt; kritiken är mycket skarp och att det inte behöver förtydligas ytterligare. Man ska inte riskera att hamna i en sådan situation från början och öppenheten och transparensen måste få ett större, och tydligare utrymme i Arvika kommun – något som är bland Arvikapartiets viktigaste frågor.

Det här var dessutom lika fel – innan JO:s granskning – som efter.