Blog Image

ADVENTURE

Robins kamp för rättvisa – enda han önskade var ett ansvarstagande och en offentlig ursäkt från Arvika kommun

Demokrati, offentlig verksamhet, Politik Posted on ons, oktober 19, 2022 16:29:16

https://sverigesradio.se/artikel/just-nu-tingsratten-drar-tillbaka-domen-och-miljonbelopp-till-robin-dahlen

Robin Dahlén är med all rätta besviken. När Robin inte fick den ursäkt och ansvarstagande som Arvika kommun hade utlovat till honom på ett möte lämnade han själv i augusti in en stämningsansökan mot Arvika kommun. Saken gällde kommunens hantering av ärendet då han och hans bror felaktigt pekades ut som skyldiga till den 4-årige Kevins död 1998. Något som påverkade hela brödernas uppväxt som bland annat gjorde att de hastigt rycktes upp från sina rötter och fick flytta från Arvika växa upp på annan ort, och leva i ständig beredskap med en packad flyktväska.

Det här rättades till först i mars 2018 när de båda bröderna avskrevs från alla misstankar av chefsåklagare/kammarchefen, Niclas Wargren. Wargren och hans utredare var mycket kritiska mot hur långa förhören med bröderna var, när förhören hölls och de slutsatser som man hade dragit. Han var också mycket kritisk till beskrivningen av händelseförloppet och till det pressmeddelande som polisen skickade ut efter att Kevin dött 1998 – där man skrev att de små bröderna då 5 och 7 år var skyldiga.

Nu blev det fel igen. Arvika kommun skickade in sitt svaromål sent sista dagen och det blev inte diarieförd hos tingsrätten förrän på måndag. Tredskodomen utdömdes därför felaktigt för att kommunens tidsfrist gått ut för att svara på kravet. Men med en tredskodom kan man begära s.k. ”återvinning”. Svaranden har rätt att ansöka om återvinning inom en månad från det att tredskodomen meddelades. Ansökan ska göras skriftligen (44 kap. 9 § 1 st. RB) – vilket gjordes av kommunens ombud och detta beviljades av tingsrätten och därmed drogs beslutet om miljonskadeståndet tillbaka, och processen fortsätter som vanligt.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JQQ6o8/arvika-ska-betala-tre-miljoner-till-dahlen

En sak kan vi i vart fall konstatera. Fallet är MYCKET illa skött – från 1998 – tills idag. Många har varit inblandade som gjorde att det blev fel. Polis, kommun och psykologer jobbade tätt och intimt tillsammans enligt flera rapporter som framställdes några år efter händelsen. Robins tanke var definitivt inte att sätta dit någon enskild – utan hans krav var att kommunen skulle be om ursäkt för att det hade gått fel och ta ett ansvar för detta. I stället har prestige bidragit till att det hela blivit en långbänk med framprovocerad stämning och skattepengar flödar ut ur kommunen helt i onödan.

Tittar vi vidare på svaromålet som kommunen angett ser vi att; svaromålet innehåller ett helt befängt yrkande om avvisning pga. preskription. Att en fordran görs gällande vara preskriberad innebär inte att det föreligger rättegångshinder. Om fordringen vid tingsrättens prövning befinnes vara preskriberad innebär detta inte att käromålet ska avvisas. I stället ska käromålet ogillas.

Någon rättslig grund för avvisningsyrkandet är inte heller presenterad och någon kommentar rörande HD:s praxis i preskriptionsfrågan är inte avgiven. I övriga delar utgör svaromålet ett alster av karaktär ”goddag yxskaft” där de konstitutionella frågorna – på vilka Robin stöder sin talan – inte är kommenterade. Demokratin måste alltid försvaras

Demokrati, offentlig verksamhet, Politik, Säkerhet Posted on ons, augusti 10, 2022 15:24:53

Jag arbetar till vardags på Polismyndigheten (heltid) och Försvarsmakten (deltid) – två myndigheter där några av de främsta uppgifterna består av att försvara demokratin. Alltid. Varje minut. Varje dag. Året om.

Det som ska försvaras är våra friheter – att i tal, skrift, bild eller på annat sätt förmedla information, tankar, åsikter och känslor. Till exempel att du som läser det här alltid ska få yttra dina åsikter i sociala medier. Jag kanske inte håller med det du skriver men, din personliga rätt att framföra din åsikt har jag svurit att försvara och är beredd att offra allt för.

Ett engagemang i Försvarsmakten eller Polismyndigheten är att engagera sig för Sveriges fortsatta frihet och demokrati.

För att värna demokratiska värden som trygghet, säkerhet och yttrandefrihet måste allt ifrån mängdbrottslighet till grov brottslighet bekämpas på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Landets säkerhet mot yttre och inre hot måste alltid upprätthållas. Det här är statens kärnverksamhet i dess renaste form. Att försvara demokratin måste göras ofta – såväl i det lilla – som i det stora rummet. Diskussioner kring olika ämnen som lyfts i samtalet mellan personer kan vara både känsliga och obekväma. Det är en naturlig del av den demokratiska processen som bygger på öppenhet och möjlighet till debatt mellan personer som har helt olika åsikter.

De demokratiska systemen och varje människas grundlagsskyddade rättigheter ska alltid försvaras. Det här är något vi tillsammans bestämt. När människor känner trygghet och säkerhet nyttjar de i högre grad demokratiska rättigheter som yttrandefrihet, mötesfrihet och andra viktiga principer som ligger till grund för ett demokratiskt samhälle.

Trots detta vill vissa individer i vårt samhälle inskränka på demokratin. Individer som har andra agendor och vill att andra principer ska råda. I Arvika kommun har vi sett hur hoten mot demokratin uppenbarat sig när någon opponerat sig mot felaktigheter, eller avslöjat fifflande kommundirektörer eller politiker. Den som slår larm eller visar problemet och hoten mot demokratin betraktas som en ”fiende” och ska med olika fula metoder undergrävas i förtroendekapital. Helst målas ut som rättshaverist eller något annat som rimmar illa.

Korruptionen och inskränkningen av demokratin är riktigt djupgående och värre än jag någonsin kunde ana när jag 2017 började engagera mig hur Arvika kommun egentligen fungerade – eller rättare sagt inte fungerade. Fem år senare är det inte bättre även om det kan se så ut när ex. en verksamhet som Överförmyndarnämnden är betydligt bättre. Det finns ett rejält arbete kvar att göra och det krävs starka individer, både psykiskt och fysiskt med mycket empati för att kunna göra det.

Arvikapartiets klaraste uppdrag är att göra den här förändringen som krävs.       JO – Riksdagens ombudsmän – Beslut

offentlig verksamhet, Politik Posted on ons, maj 25, 2022 12:30:33

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant har nu färdigställt sin utredning gällande Kritik mot Arvika kommun för hanteringen av ett utkast till rapport och användningen av privata e-postadresser i tjänsten.

Allmän handling; https://www.allmanhandling.se/tag/raderat-mejl/

Beslutet i sin helhet; https://www.jo.se/PageFiles/34009/1787-2020.pdf

I sammanfattningen kan läsas: ”JO kritiserar Kommunstyrelsen i Arvika kommun för att utkastet till rapport hanterades i strid med tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen samt för att tjänstemän använt privata e-postadresser i tjänsten. Avslutningsvis uttalar JO att det som kommit fram i ärendet tyder på utbredda kunskapsbrister inom kommunen i fråga om allmänna handlingar.”

Beslutet är en bedrövlig läsning men visar exakt det som varit problemets kärna, som tydligt går att spåra även i andra uppmärksammade fall som kommit fram i ljuset de senaste åren. Jag tänker bland annat på; överförmyndarnämnden – vars verksamhet varit riktigt illa skött under flera decennier, ursäkten till bröderna som oskyldigt anklagades för att vara mördare av både kommun och polisen (polismyndigheten bad om ursäkt föredömligt redan då allt klarlades 2018). Vid genomläsningen av beslutet framkommer det SvD på ledarplats skrev för en tid sedan; ”Arvika kommun skämmer med sitt beteende ut det offentliga Sverige”.

Situationen är alltså den att två chefstjänstemän och en förtroendevald (d v s vice kommundirektören, enhetschefen hos överförmyndarkansliet och ordföranden hos överförmyndarnämnden) mottagit konsultens rapport till sina privata mailadresser. Dessutom finns misstanke om att befattningshavarna förstört handlingen genom att radera densamma sedan massmedia velat ta del av rapporten. Eftersom handlingen varit en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen har det ålegat dessa befattningshavare att tillse att handlingen blivit hanterad som en inkommande allmän handling. Liknande det jag framför i det här radioinslaget när jag var med i Föreningen Rättssäkert Arvika; https://sverigesradio.se/artikel/arvika-jo-anmals-for-mejlhantering

De har inte haft rätt att radera handlingen!

De bortförklaringar som lämnats från kommunledningens sida om handlingens karaktär av att inte vara allmän handling utan i stället arbetsmaterial har JO helt riktigt sett som helt irrelevanta. Det är också just i detta avseende som kommunledningen blottat sin okunskap när det gäller kunskap om allmänna handlingar. Eftersom jag arbetar i statens tjänst kan jag säga att det är tydligt i dessa organisationer, och valet hur man hanterar allmänna handlingar är mellan inkommande/ och upprättad hos myndigheten. I Arvika har inte det här varit så tidigare. Man säger dock att man idag jobbar på ett helt annat sätt. Tyvärr säger min intuition att det här bara har gjort dessa tjänstemän ännu duktigare på att dölja och inte agera enligt offentlighetsprincipen. Hoppas jag har fel. Någon sa att det här är typiskt; ”tjänstemannavälde”. Något som uppstår i svaga demokratiskt styrda organisationer där ”tjänstemannavälde” leder till exempelvis maktfullkomlighet, tjänstefel utan påföljd, ökad byråkrati – som gynnar tjänstemännen själva (de gör sig ex. oumbärliga i verksamheten) och vänskapskorruption. Förtroendeskadan som uppstår i ”tjänstemannavälden” är oftast inte reparabel, utan det krävs allt som oftast helt nya personer in i verksamheten och politiken.

Frågan har även lyfts om inte detta ska anmälas som tjänstefel. Tjänstemän och politikers aktiva handlande vad gäller raderingen kan mycket väl vara tjänstefel. Det handlar ju om ett åsidosättande av bland annat grundlagsbestämmelser. OM det aktiva agerande dessutom varit att undanhålla rapporten för allmänheten kan det eventuellt bedömas som att det är fråga om ett tjänstefel som begåtts med uppsåt.

Jag tycker dock att beslutet från JO räcker, och säger allt; kritiken är mycket skarp och att det inte behöver förtydligas ytterligare. Man ska inte riskera att hamna i en sådan situation från början och öppenheten och transparensen måste få ett större, och tydligare utrymme i Arvika kommun – något som är bland Arvikapartiets viktigaste frågor.

Det här var dessutom lika fel – innan JO:s granskning – som efter.