Blog Image

ADVENTURE

Allvarligt omvärldsläge präglar hoten mot Sverige

Demokrati, Säkerhet Posted on sön, april 21, 2024 00:44:06

Årsrapporter om säkerhetsläget

Rapport Säpo:

https://sakerhetspolisen.se/ovriga-sidor/nyheter/nyheter/2024-02-21-allvarligt-omvarldslage-praglar-hoten-mot-sverige.html

Rapport Must:

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/2-om-forsvarsmakten/dokument/musts-arsoversikter/must-arsoversikt-2023.pdf

Rapport FRA: https://www.fra.se/download/18.27dd4df418cca16de4a2c0/1709120525079/FRA_arsrapport_2023_uppslag.pdf

Liksom tidigare sticker Ryssland, Kina och Iran ut när det gäller säkerhetshotande verksamhet mot Sverige i rapporterna. Många av hoten har blivit allvarligare, men de har funnits sen länge.

”Vi tar med oss ett mycket allvarligt säkerhetsläge med flera stora parallella kriser in på det nya året.” (Must)

Ryssland och det brutala anfallskriget i Ukraina tar självklart en stor plats i rapporterna. Ryssland har ställt om landet till ”krigsfot” och de har skapat sig en förmåga att fortsätta med sin aggression under flera år framåt. Ukraina försvarar sig till varje pris och hävdar rätten till sitt territorium. Rysslands anfallskrig och krigsförbrytelser i och med invasion av Ukraina har på ett allvarligt sätt skadat trovärdigheten av folkrätten och en av dess mest grundläggande principer – det vill säga förbudet mot bruk av våld i mellanstatliga relationer.

Tyvärr verkar det som att vi kan utgå från att det blir ett långvarigt krig i Ukraina.

Ryssland kommer att vara ett hot mot Sverige och våra nordiska grannländer som vi nu är i allians med under en lång tid framöver.

Kina får stort utrymme i rapporterna. Det är tydligt hur mångfacetterat det kinesiska hotet är, även om landet inte utgör ett militärt hot mot Sverige. Kina bedriver bland annat underrättelseverksamhet, påverkar svensk opinionsbildning och vill komma över svensk innovation genom både uppköp och forskningssamarbete. Att tillåta storskaliga kinesiska vindkraftverk/vindkraftparker på svenskt territorium måste anses vara mycket naivt.

”Sårbarheterna är fortfarande för stora, även om allt fler gör allt mer.” (FRA)

Rapporterna påminner om att hotaktörerna är fler än Ryssland och Kina. Länder som Iran ingår i hotbilden, liksom terrorism med olika motiv och olika metoder. Det går inte att slappna av mot terrorhotet, i synnerhet inte så länge hotnivån ligger kvar på en förhöjd nivå. Ryssland är experter på att stötta terroristorganisationer, en statlig sponsor av terrorism som går tillbaka till Sovjettiden.

Rapporterna pekar på ett brett spektrum av hotaktörer, och det går inte att bortse från någon av dem när skyddet dimensioneras.

Det är inte bara hotaktörerna som är många. De använder dessutom många metoder för att hota vår säkerhet. En komponent i hotet är naturligtvis kriget, det väpnade angreppet. Det pågår ett krig i vår närhet, och Ryssland har visat att landet är berett att ta till vapen mot andra länder. Men rapporterna illustrerar också att vi utsätts för antagonistiska aktiviteter redan idag. Länder som Ryssland och Kina försöker till exempel komma över teknik på olovlig väg för att runda sanktioner och snabbt komma åt tekniska framsteg. Kan man inte köpa eller stjäla det man vill ha kan man försöka köpa det svenska företag som har den eftersökta produkten eller kompetensen. Som några av årsrapporterna nämner finns det sedan 1 december 2023 en lag på plats som ska kunna förhindra direktinvesteringar som hotar vår säkerhet.

Aktiviteter på cyberarenan är en del av det dagliga hotet, men personbaserad underrättelseinhämtning och inhämtning från öppna källor är också en del av det vi måste skydda oss mot.

”Om den röda tråden som kopplar ihop skyddsvärden, säkerhetshot och sårbarheter saknas finns risk för att felaktiga eller otillräckliga säkerhetsskyddsåtgärder vidtas.” (Säkerhetspolisen)

Vill man komplettera de svenska rapporterna med andra perspektiv från vårt närområde rekommenderas att läsa de norska årsrapporterna, som också har publicerats i början av året. De grundläggande budskapen är de samma som i de svenska, men de kompletterar de svenska bedömningarna på ett intressant sätt.

Här finns exempelvis Politiets sikkerhetstjeneste (PST) rapport. PST är Norges nationella underrättelse och säkerhetstjänst:

https://www.pst.no/globalassets/2024/ntv2024/nasjonal-trusselvurdering-2024_uuweb.pdf

I rapporten står bland annat:

Russlands angrepskrig i Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon som påvirker trusselbildet i Norge. Krigen bidrar til å skjerpe etterretningstrusselen fra Russland sammenlignet med før invasjonen. Samtidig gjør Norges NATO-medlemskap og vår felles grense at Russland vil bruke etterretningstjenestene sine mot norske mål i overskuelig fremtid. I dagens sikkerhetspolitiske klima er også etterretningstrusselen fra Kina betydelig. Etter vår vurdering vil trusselen tilta de nærmeste årene. Dette skyldes blant annet Kinas posisjonering i nordområdene, et forverret forhold mellom Kina og Vesten samt et kinesisk ønske om kontroll over kritiske forsyningskjeder. I tillegg forventer vi fortsatt aktivitet fra Iran og Nord-Korea mot norske mål i 2024.

Russlands angrepskrig i Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon som påvirker trusselbildet i Norge. Krigen bidrar fremdeles til å skjerpe etterretningstrusselen fra Russland. Samtidig gjør Norges NATO-medlemskap og vår felles grense at Russland vil bruke etterretningstjenestene sine mot norske mål i overskuelig fremtid. Kina vil utgjøre en betydelig etterretningstrussel i 2024. Vi forventer at trusselen vil tilta i løpet av de nærmeste årene. Det skyldes særlig det forverrede forholdet mellom Kina og Vesten, Kinas ønske om økt kontroll over forsyningskjeder og posisjonering i Arktis. Samtidig forventer vi fortsatt aktivitet fra Iran og Nord-Korea mot norske mål. Fremmed etterretning vil bruke en rekke ulike metoder mot enkeltpersoner og virksomheter i Norge. Cyberoperasjoner og rekruttering av kilder vil være blant de mest sentrale i 2024. Cyberoperasjoner mot mål i Norge vil hovedsakelig ha informasjonsinnhenting som formål. I tillegg vil målet med enkelte cyberoperasjoner være å skape usikkerhet i samfunnet. Rekruttering av kilder forventer vi at særlig de russiske og kinesiske tjenestene vil forsøke i 2024. Tradisjonelt foregår kilderekruttering via fysiske møter. Vi ser imidlertid en ny trend med rekruttering av kilder via digitale virkemidler, som chatteapplikasjoner. Vi forventer at Russland og Kina vil gjennomføre flest forsøk på å skaffe norske varer og teknologi på fordekte måter i 2024. Målet vil være å styrke deres eget militærvesen. I tillegg vil også andre stater av bekymring forsøke å anskaffe teknologi som er relevant for deres militære våpenprogrammer, inkludert utvikling av masseødeleggelsesvåpen og leveringsmidler til disse. Vi forventer også at flyktninger, dissidenter og regimekritikere vil utsettes for kartlegging og overvåking i inneværende år.

Russland har vedvarende etterretningsbehov i Norge, blant annet som følge av vår grense til Russland og Norges NATO-medlemskap. Politiske prosesser av relevans for Russland og militære mål i Norge er eksempler på dette. Det Russland oppfatter som militære og politiske trusler mot det russiske regimet, vil også til enhver tid bli prioritert. I 2024 vil de russiske etterretningstjenestene fokusere på mål som er knyttet til eget lands krigføring i Ukraina.

För att bättre skydda oss mot dessa hot kan vi överväga följande åtgärder:

 • Öka medvetenheten: Det är viktigt att öka medvetenheten om de olika hoten och hur de manifesterar sig. Detta kan inkludera utbildning och informationsspridning till allmänheten och organisationer.
 • Förbättra cybersäkerheten: Med tanke på det växande hotet från cyberattacker, är det viktigt att stärka cybersäkerheten. Detta kan innebära att uppdatera och patcha system regelbundet, använda starka lösenord, och implementera robusta säkerhetsprotokoll.
 • Stärka lagstiftningen: Det kan vara nödvändigt att stärka lagstiftningen för att bättre skydda oss mot antagonistiska aktiviteter. Detta kan inkludera lagar som förhindrar olaglig tekniköverföring, direktinvesteringar som hotar vår säkerhet, och andra aktiviteter som kan skada oss.
 • Förbättra underrättelseverksamheten: Underrättelseverksamheten spelar en avgörande roll för att identifiera och motverka hot. Det kan vara nödvändigt att investera mer resurser i underrättelseverksamheten och att förbättra samarbetet mellan olika underrättelseorgan.
 • Internationellt samarbete: Att arbeta tillsammans med internationella partners kan hjälpa till att motverka hot. Detta kan innebära att dela information, samordna svar på hot, och arbeta tillsammans för att stärka global säkerhet.
 • Motståndskraft och beredskap: Sverige arbetar för att stärka sin motståndskraft och beredskap inför det försämrade säkerhetsläget. Detta innebär att hela samhället måste ha beredskap för ett försämrat läge.

Några positiva trender när det gäller Sveriges säkerhet:

 • Stärkt totalförsvar: Regeringen genomför den största upprustningen av totalförsvaret sedan 1950-talet. Detta inkluderar en ökning av försvarsanslaget som motsvarar två procent av BNP 2024, enligt Natos sätt att räkna.
 • Nya nationella strategier: Regeringen har nyligen presenterat tre nya nationella strategier för ökad trygghet och säkerhet i Sverige. Dessa strategier fokuserar på att bekämpa våldsbejakande extremism och terrorism, organiserad brottslighet, och sociala brottsförebyggande åtgärder.
 • Medlemskap i Nato: Sverige blev medlem i Nato den 7 mars 2024. Som medlem i Nato kommer Sverige att vara en engagerad och trovärdig allierad och bidra till Natos avskräcknings- och försvarsåtgärder. Som medlem i Nato omfattas Sverige av de ömsesidiga försvarsgarantier som följer av artikel 5 i nordatlantiska fördraget.


Sverige i Nato.17:28 2024-03-07.

Historia, Säkerhet Posted on fre, mars 08, 2024 00:05:44

Med Ungerns deponering i Washington av sin ratificering av svenskt Natomedlemskap, Stoltenbergs inbjudan och sedan Sveriges regeringsbeslut, som nu överlämnats till USA:s regering är Sverige nu medlemmar i Nato sedan klockan 17:28 svensk tid.

Natodebatten har nu pågått i 75 år sedan Norge lämnade samtalen om det skandinaviska försvarsförbund (och i stället gick in som medlemmar i NATO) som Sverige, genom Tage Erlander tog initiativ till. Då det skandinaviska ”försvarsförbundet” föll så upprättades hemliga kontakter med USA, NATO och enskilda NATO-länder. Redan från slutet av 1940-talet förvandlade Sverige till ett de facto västallierat land. Jag brukar hävda att detta skedde med början 1943. Och från 1946 ingick Sverige i en ”underrättelseallians” med västmakterna med spetsen riktad mot Sovjetunionen. Denna bestod bh. i samarbete och utbyte av signalspaningsinformation med det amerikanska europahögkvarteret (EUCOM) och dess underrättelsecentral i Wiesbaden.

De resultatlösa förhandlingarna 1948–49 om ett skandinaviskt försvarsförbund blev 1949 med den svenska regeringens godkännande också startpunkten för militärt samarbete på stabsnivå med NATO-länderna Norge och Danmark. 1952 slöt Sverige ett hemligt avtal om inköp av amerikansk krigsmateriel genom vilket USA blev Sveriges ”egentliga skyddsmakt. I september 1950 konstaterade den norske försvarsministern Jens Christian Hauge att; ”if the Northern Region can count on the Swedish combat forces, we will to begin with be able to cover the bare minimum.”

NATO betraktade således 1950 Sverige som militärt starkt. Det hade vid denna tid Europas tredje största flygvapen efter de sovjetiska och brittiska. I Nordeuropa var Sverige en regional stormakt. Enligt den svenska ambassadören i Washington kunde Sverige 1949 mobilisera 700 000 man, Norge 30 000 och Danmark 15 000. Det svenska flygvapnet hade 1 000 moderna jaktplan, Norge 90 och Danmark. Sverige hade därmed ett betydande militärt värde för NATO som sköld mot öster.

Den 1 juli 1952 undertecknades avtalet som gav Sverige möjlighet att köpa militär utrustning och materiel från USA. Länderna inledde ett professionellt utbyte av militär spaning och information. Det svenska flygvapnet skulle förses med bränsle och smörjoljor från USA, tillräckligt för nittio dygns krigföring. Så mycket ansågs nödvändigt för att det svenska flygvapnet skulle kunna hålla stånd mot ett sovjetiskt anfall i väntan på Nato. ”I realiteten spelade den en avgörande roll för den uppgörelse som inordnade Sverige i västs ekonomiska krigföring och samtidigt gav Sverige samma militärtekniska fördelar som USA:s västeuropeiska allierade”, skrev Agrell när han i boken ”Den stora lögnen (1991)” berättade hur det svenska Nato-samarbetet föddes.

Intressant PM finns från Dean Acheson som gav sin chef, landets president Harry Truman klara upplysningar om hur saker och ting verkligen förhöll sig inför statsminister Tage Erlanders besök. Dokument var sannerligen inte neutralt.

Här stod tydligt att svenskarna hyste; ”en officiell önskan om ett diskret och hemligt samarbete med väst, men ett sådant samarbete fick under inga som helst omständigheter bli känt”.

Nu går vi öppet med i Nato. 75 år efter Norge och Danmark. En kort tid efter Finland, som ledde vägen in i Nato. Alla nordiska länder i samma försvarsallians som Tage Erlander önskade och vi kan öppet hedra avtalen han upprättade och som Olof Palme förvaltade och upprätthöll tills sin död.  

Atlantfördraget är föredömligt kort och lättfattligt med dess fjorton paragrafer. Artikel ett anger till exempel att alla konflikter mellan medlemmarna ska lösas fredligt och för att säkerställa fortsatt fred, dvs länder inom Nato måste inte vara överens, men bråket ska ske med ord och lag, och man ska främja fredlig utveckling och fredliga institutioner.

Länk Atlantfördraget; https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm

Man kan säga att Nato är världens största demokratiska försvarsorganisation, medan FN även består av diktaturer.

Kampen för frihet och demokrati fortsätter trots tryggheten som Natomedlemskapet ger. Frihet och demokrati måste alltid försvaras. Igen och igen, från de krafter som vill beröva oss dem med våld.

Jobbet med att upprusta Sveriges försvar fortsätter, Nato är ingen genväg för att slippa detta!Desinformationspåverkan

Säkerhet Posted on ons, mars 06, 2024 21:51:40

Vi behöver bli bättre på att hantera desinformation. Märker att det finns de som omedvetet deltar i konspirationskampanjer och sprider Kremls lögner. De skulle bara veta vilken enormt stor roll Ryssland spelar i att plantera desinformationen som de sprider vidare.   

Ryssland bedriver bland annat;

 • Psykologisk krigföring och Informationsoperationer
 • Elektronisk krigföring
 • IT-angrepp
 • Skapande eller understödjande av oro i andra länder, exempelvis via separatiströrelser eller politisk opposition

Ett antal länder dagligen bedriver spionage riktat mot Sverige och svenska företag. Tre av dessa utmärker sig extra mycket och det är Kina, Ryssland och Iran.

Kina

Intresserar sig mest över företagsspionage och innovationsspionage

Iran

Utmärker sig främst genom att spionera på flyktingar och politiska motståndare som befinner sig i Sverige.

Ryssland

Bedriver spionage mot Sverige av militärstrategiska syften.

Bedriver påverkanskampanjer mot flertalet länder, däribland Sverige.

Läs mer hur Rysk propaganda frodas;

https://yle.fi/a/7-10052099?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiappSoldathjärta – Armén 500 år, del 1: Duellen är densamma.

Demokrati, Försvarsmakten, Historia, Säkerhet Posted on sön, december 17, 2023 23:24:06

Soldathjärta på Försvarsmaktens Youtube-kanal. En serie i sju delar som handlar om hur det är att vara soldat, i dag och för 500 år sedan.

Om våldet i mänsklighetens historia. Varför det i vissa fall bara är svärdet som fungerar. Hur mycket ett stridspar längst fram kan betyda. När ingen vill åka i kolonnens tredje fordon. Vad Sverige försvarar idag, men också hur kriget var närmast ett svenskt normaltillstånd i nästan 300 år. Och vad man faktiskt slåss för, när man väl strider.Artikel till GûnnerskeNytt -Bordtennisspelare i Bortans IK tar Sverige in i Nato

Demokrati, Försvarsmakten, Historia, Säkerhet Posted on ons, december 13, 2023 00:03:58

Fick äran att skriva ännu en artikel till Gunnarskogs egen lokaltidning GûnnerskeNytt

Artikeln finns här:

https://usercontent.one/wp/blogg.l-ogaverth.com/wp-content/uploads/2023/12/NATO-BORTANS-IK-till-Gunnarskogs-Nytt-1.pdf

Fick en fin kommentar från en som läst den: 

”En historielektion som många svenskar skulle behöva. Finns ju många svenskar på vänster o höger kant som förenas i hatet mot USA o NATO”

Apropå kommentarer så fick jag också en kommentar som verkligen värmde i hjärtat efter att jag omnämnt lokale hjälten och motståndsmannen, bankmannen Östen Nilsson från Arvika i bl.a. en motion https://usercontent.one/wp/www.arvikapartiet.se/wp-content/uploads/2023/09/Motion-minnesplakett-Sveders-Arvika.pdf?media=1671300175&fbclid=IwAR0NfSOJlVfpF14RQGUlH-PmY0ytloF9MB7on6ZOD_JoiV4nx3YTWTOpCek

Från Facebook:

”Känner stor tacksamhet och glädje över att några personer vill uppmärksamma de insatser och engagemang som min pappa Östen Nilson m.fl gjorde under andra Världskriget. Bifogar bild på Frihetskorset som pappa fick samt ett par sidor från boken”Kure’r for frihet”

När det gäller artikeln är det intressant att Pål Jonsson (M) går i Erlanders (S) fotspår, men idag öppet. Någon vecka efter jag skrivit färdigt artikeln tecknades ett nytt avtal mellan Sverige och USA. Med avtalet får amerikansk militär tillgång till svenska militära baser på 17 orter. Det möjliggör lagring av militär utrustning och att bedriva verksamhet på svenskt territorium. Ni som läst artikeln vet att detta inte är något nytt men nu görs det öppet i demokratins namn. Bra.

En del är redan integrerat och förberett för ett medlemskap i försvarsalliansen Nato. Försvarsmaktens standardammunition är 7,62 × 51 och 5,56 × 45 mm NATO. NATO-standard på bränsle och tankning. Sverige stod under NATO:s kärnvapenparaply. Robert Dalsjö pekar i sin bok Lifeline Lost ut flera indikationer på att USA uttalat ett kärnvapenstöd vid ett angrepp mot Sverige, och att detta skulle ha varit ett led i att förmå Sverige att ge upp sina egna kärnvapenambitioner. Den signalspaning som Försvarets Radioanstalt (FRA) genomförde mot framför allt Baltikum skedde i samverkan med NATO. Sverige erhöll avancerad signalspaningsutrustning mot att NATO fick ta del av resultaten av signalspaningen.

I samband med införandet av Flygplan 32 (Lansen) gick Sverige över till att använda NATO:s standardbränsle och NATO:s tankmunstycken. Neutralitetspolitikkommissionen konstaterade år 1994 att bränslebytet mycket väl kunde ha varit rent praktiskt betingat för enklare (och billigare) bränsleinköp på världsmarknaden, men att övergången till NATO:s tankmunstycken mer troligt var avsett att förbereda för möjligheten att tanka NATO-flyg på svenska flygbaser. Den svenska Chefen för Marinen hade som sitt uppdrag att i ett krigsläge bege sig till England och där förbereda detta (källa: SOU 2002:108).

Neutralitetspolitikkommissionen konstaterar i sin rapport typ att USA troligen varit ”helt inställt på att hjälpa Sverige”.

Kan passa på att ge några fler kommentarer om innehållet i den senaste artikeln om Nato och försvarsministern Pål Jonsson. Det är svårt att få med all information i en artikel givetvis och en del som jag önskade skulle vara med fick skalas bort.

DC-3an.

Flygvapnet köpte sina två första DC-3:or 1949, vilka konverterades för att användas till signalspaning. Planen benämndes Tp 79. Amerikans signalspaningsutrustning installerades. Tp 79 (DC-3) nummer 001 ”Hugin” skjuts ner av sovjetiskt MiG-15 jaktplan under ett signalspaningsuppdrag den 13 juni 1952. Den andra (DC-3 792 (79002) 002 ”Munin”) som inte blev nedskjuten har jag stiftat bekantskap med rätt ofta då den står vid uppställd utanför Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg.

När det gäller fallskärmarna som hade tagits ombord innan start så är det så att var och en ansvarar för att ta med sin fallskärm. Så om nio fallskärmar hade tagits ombord så talar fakta för att alla dessa hörde till en besättningsman. Flygvapnets besättningar bar med sig egen fallskärm. Tillsammans med flytvästen tillhörde den vad som kallades den personliga utrustningen. Varje besättningsmedlem ansvarade för sin personliga utrustning. Det finns därmed inga logiska skäl till att det skulle ha funnits en extra fallskärm ombord! Fd SÄPO-chefen Olof Frånstedt (1930–2017), jobbade med kontraspionage och tillhörde Byrå B pratar här om den ”nionde mannen”:  https://www.youtube.com/watch?v=bKV0mHjIqBM

Att en amerikan skulle funnits ombord hade varit en stor skandal i det neutrala och alliansfria Sverige.

FRA bildades 1942, när delar ur Försvarsstaben som arbetat med signalspaning och kryptoforcering avskildes till en självständig myndighet. Under det kalla kriget kom FRA att bli något av en larmklocka i det svenska invasionsförsvaret. Det var viktigt med förvarning för att kunna mobilisera det svenska försvaret, och där spelade FRA en viktig roll. Huvudsakligen riktades spaningen mot Sovjetunionen och övriga Warszawapaktsländer.

Den svenska besättningen när DC3:an blev nedskjuten utgjordes av tre man från flygvapnet och fem man från FRA.

 • Alvar Älmeberg, pilot
 • Gösta Blad, telegrafist
 • Herbert Mattsson, färdmekaniker
 • Einar Jonsson, FRA-gruppchef
 • Bengt Book, teknisk signalspanare
 • Börge Nilsson, teknisk signalspanare
 • Ivar Svensson, teknisk signalspanare
 • Erik Carlsson, fonispanare

Vraket av DC-3:an hittades 2003.

DC 3:an 15 juli 2007 – P3 Dokumentär | Sveriges Radio

Sveriges hjälp till USA under andra världskriget

Sverige spelade en viktig roll med att bistå USA under slutskedet av andra världskriget; en historia som till stor del är bortglömd. Under andra världskrigets början var Sverige tvungna att göra en hel del eftergifter åt det tyska tredje riket, men allteftersom kriget pågick gjorde också Sveriges ansträngningar att hjälpa de allierade. Efter 1943 kan man säga att vi helt stod på de allierades sida och hade helt skrotat neutralitetspolitiken.

Gunder Hägg

Under-Gunder sprang snabbast av alla i världen på 1940-talet och hans USA resa banade väg för Sveriges goda och viktiga relationer med USA. Gunder satte 16 världsrekord 1941–1945 och var så överlägsen 1942 att de som satt i juryn för Svenska Dagbladets bragdmedalj inte ens behövde träffas. Det året satte han tio av sina världsrekord under 80 dagar!

Under Häggs omtalade USA-turné 1943 sprang han åtta uppvisningslopp och vann samtliga:

 • 20 juni – i New York, 5 000 meter på 14.48,5. Han slog här den i 65 löpningar obesegrade amerikanske mästaren Gregory Rice (tid:14.53,9). Platsen var Randall Island Stadium med 12 000 åskådare.
 • 2 juli – i Chicago, 2 engelska mil på 9.02,4
 • 10 juli – i Los Angeles, 2 engelska mil på 8.53,9
 • 17 juli – i San Francisco, 1 engelsk mil 4.12,3
 • 24 juli – i Boston, 1 engelsk mil på 4.05,3
 • 31 juli – i Cleveland, 1 engelsk mil på 4.05,4
 • 7 augusti – i Cincinnati, 2 engelska mil på 8.51,3
 • 11 augusti – i New York, 1 engelsk mil på 4.06,9

Efter turnén i USA vann Hägg 1943 den mycket prestigefyllda titeln ”Athlete of the Year”, utdelad av Associated Press i USA. Gunder Hägg och Ingemar Johansson (1959) är de enda svenska manliga idrottare som vunnit titeln. Ytterst få icke-amerikaner har vunnit titeln.

Som tack för sitt arbete med att skapa de livsviktiga banden för nationen med USA, diskades Gunder 1946 (!!). En av de största skandalerna inom Svenska Friidrottsförbundet någonsin i mina ögon.

Friidrottsförbundets pampar stängde alltså av Gunder Hägg och löparkollegan Arne Andersson ”för evigt” (!) för brott mot amatörreglerna, eftersom de sprungit tävlingar och erhållit kontant ersättning. När avstängningen gick i kraft hade Gunder Hägg världsrekorden på 1 500, 2 000, 3 000 och 5 000 meter samt på distanserna 1, 2 och 3 engelska mil.

Jan Guillou

Att denne man har kunnat skriva fritt i de största tidningarna i Sverige är inget annat än en stor skandal. Det är så tydligt att exempelvis hans islamistkramande, stöd till Ryssland och avsky mot USA är en agenda som genomsyrar de publikationer han framställer. Att han är en duktig skribent kan ingen ta ifrån honom – men syftet är grumligt. Guillous möten med KGB var kända i underrättelsetjänsten redan på 1970-talet. Men att göra dessa förhållanden offentliga vid den tiden, och då avslöja källan, kunde inte göras. Guillous möten med KGB-mannen Jevgennij Gergel ska finnas dokumenterade. Guillou var också en gång i tiden med i Moskva-styrda terrororganisationen Demokratiska fronten (DFLP) (!!), som stod för gisslantagande och bombattacker mot civila redan på 1970-talet och nyligen bekräftat delaktighet i Hamas blodiga attack mot Israel den 7 oktober.  

Olof Palme och IB-affären – Radiofynd | Sveriges Radio

KGB, (Komitét gosudárstvennoj bezopásnosti) var den civila delen av underrättelsetjänsten i Sovjetunionen från 1954 till sommaren 1991 i kommunistpartiets tjänst. Idag är KGB omvandlat till FSB/SVR – Rysslands säkerhets- och underrättelsetjänst. Putin är en av många som tidigare arbetat för KGB. KGB lades ner 1991, då Boris Jeltsin avskaffade säkerhetsministeriet och verksamheten övertagits av FSB och SVR.

Gunnar Ekberg, svensk statstjänsteman (Informationsbyrån) har skrivit; ”Var IB-affären en beställning från KGB? Det finns det inga belägg för. Däremot kan man konstatera att den var en enorm framgång för Sovjetunionen. Över en natt fick man information om stora delar av den svenska underrättelsetjänsten, inklusive fotografier på IB:s svenska agenter och uppgifter om IB:s samarbete med västmakternas underrättelsetjänster. Samtidigt förlamades en hel underrättelseorganisation. Boris Grigorjev, sovjetisk underrättelseofficer som var stationerad i Sverige, uttryckte det så här: ”Guillous avslöjanden gjorde stor nytta för oss”.

Just Ekberg höll på att råka riktigt illa ut tack vare Guillou. Guillou skickar nämligen hemliga kurirbrev till den palestinske DPFLP-ledaren Abu Leila där Jan Guillou instruerar palestinierna om att de ska gripa och förhöra en svensk underrättelseagent, Gunnar Ekberg, under dödshot. Det var KGB- styrda terrororganisationen DFLP som KGB- spionen Jan Guillou var verksam i sedan 1960-talet där han jagades av IB- agenten Gunnar Ekberg.

Här finns brevet* : https://tankaromib.files.wordpress.com/2013/02/ib_abuiad.pdf

Guillou skickar brevet vintern 1972–73, alltså ett par månader före IB-avslöjandet, som sker i början på maj 1973. Vad har då Jan Guillou att säga om brevet till Abu Leila? Guillou grips i oktober 1973 och den 7 november har Säkerhetspolisen kommit till ”föremål 25”, dvs brevet till Abu Leila.

”Vem har skrivit det här brevet?”, säger förhörsledaren K-E Friberg.

”Det är jag som har författat det här brevet”, säger Jan Guillou och förklarar sedan utförligt bakgrunden.

Det är uppenbart att Guillou inte agerar som en journalist utan som en underrättelseagent. De förhörsmetoder och svar som önskas i brevet är uppenbart av underrättelsekaraktär. Helt bedrövligt att Jan Guillou senare blev vald till ordförande för Publicistklubben och blivit så anlitad som ”expert” i olika sammanhang och fritt fått sprida sin ”information”. Tyder på infiltration och att det funnits medhjälpare som möjliggjort detta. Guillou hatade Palme – jag tror att det var för att Palme visste exakt vad Guillou var för en (agent) och Guillou visste att Palme inte kunde styras i den riktning som KGB/Guillou önskade. Palme var ingen osmart person och var fostrad i Försvarsstabens underrättelseavdelning. Tror Palme hade koll på de flesta agenter/inflytelseagenter vid den här tiden och detta var på väg att rullas upp. Tyvärr hann inte Palme då de tog honom först. Tror Palmes dubbelspel var medvetet för att leda fram till ett större avslöjande som inte blev av. Är rätt säker på att Palme hade mycket goda kontakter med CIA. https://www.expressen.se/nyheter/olof-palme-samarbetade-med-cia/

Kanske ännu närmare än vad som hittills framkommit.

Pål Jonsson

Pål Jonson är född den 30 maj 1972. Jonson bor på Grinsbols gård i Älgå socken. 1994 genomförde Jonsson värnplikten som kustjägare vid dåvarande KA1 i Vaxholm. Jonson utsågs i oktober 2022 till försvarsminister.

CV: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/pal-jonson/cv-pal-jonson/

Hade fler lokala moderater i Arvika varit som Jonsson hade garanterat Arvikapartiet haft ett bättre samarbete med dessa i opposition. Det var längesedan Sverige hade en så, på området, erfaren försvarsminister. Han gör verkstad och är med och fattar de beslut som måste fattas. Pål Jonsson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin är de två som klart är mest lämpliga på sin post i den sittande regeringen.

Hemliga avtalen

Här blir det intressant. I boken ”Den stora lögnen” (1991) hävdade professorn i underrättelseanalys

Wilhelm Agrell att hemliga kontakter med USA, NATO och enskilda NATO-länder ”redan från slutet av 1940-talet förvandlade Sverige till ett de facto västallierat land.

Från 1946 ingick Sverige i en ”underrättelseallians” med västmakterna med spetsen riktad mot Sovjetunionen. Denna bestod bh. i samarbete och utbyte av signalspaningsinformation med det amerikanska europahögkvarteret (EUCOM) och dess underrättelsecentral i Wiesbaden. De resultatlösa förhandlingarna 1948–49 om ett skandinaviskt försvarsförbund blev 1949 med den svenska regeringens godkännande startpunkten för militärt samarbete på stabsnivå med NATO-länderna Norge och Danmark. 1952 slöt Sverige ett hemligt avtal om inköp av amerikansk krigsmateriel genom vilket USA blev Sveriges ”egentliga skyddsmakt. I september 1950 konstaterade den norske försvarsministern Jens Christian Hauge att; ”if the Northern Region can count on the Swedish combat forces, we will to begin with be able to cover the bare minimum.”

NATO betraktade således 1950 Sverige som militärt starkt. Det hade vid denna tid Europas tredje största flygvapen efter de sovjetiska och brittiska. Nordeuropa var Sverige en regional stormakt. Enligt den svenska ambassadören i Washington kunde Sverige 1949 mobilisera 700 000 man, Norge 30 000 och Danmark 15 000. Det svenska flygvapnet hade 1 000 moderna jaktplan, Norge 90 och Danmark. Sverige hade därmed ett betydande militärt värde för NATO som sköld mot öster.

Den 1 juli 1952 undertecknades avtalet som gav Sverige möjlighet att köpa militär utrustning och materiel från USA. Länderna inledde ett professionellt utbyte av militär spaning och information. Det svenska flygvapnet skulle förses med bränsle och smörjoljor från USA, tillräckligt för nittio dygns krigföring. Så mycket ansågs nödvändigt för att det svenska flygvapnet skulle kunna hålla stånd mot ett sovjetiskt anfall i väntan på Nato. ”I realiteten spelade den en avgörande roll för den uppgörelse som inordnade Sverige i västs ekonomiska krigföring och samtidigt gav Sverige samma militärtekniska fördelar som USA:s västeuropeiska allierade”, skrev Agrell när han i boken ”Den stora lögnen (1991)” berättade hur det svenska Nato-samarbetet föddes.

Intressant PM finns från Dean Acheson som gav sin chef, landets president Harry Truman klara upplysningar om hur saker och ting verkligen förhöll sig inför statsminister Tage Erlanders besök. Dokument var sannerligen inte neutralt.

Här stod tydligt att svenskarna hyste; ”en officiell önskan om ett diskret och hemligt samarbete med väst, men ett sådant samarbete fick under inga som helst omständigheter bli känt”.

Nu kör vi i stället öppna avtal med USA. Desto bättre: Defence Cooperation Agreement (DCA) Genom ett nytt avtal mellan Sverige och USA får amerikansk militär tillgång till svenska militära baser på 17 orter. Det möjliggör lagring av militär utrustning och att bedriva verksamhet på svenskt territorium.

Här finns länk till (det nya och öppna) avtalet:

https://www.regeringen.se/contentassets/1fd234cd10ec43ba8cda50b09f2501ab/avtal-om-forsvarssamarbete-mellan-sverige-och-usa.pdf

Aurora 23

Mellan den 17 april och 11 maj 2023 genomfördes den militära övningen Aurora 23 där undertecknad deltog. Deltagande nationer utöver Sverige var USA, Storbritannien, Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Tyskland, Österrike, Polen, Ukraina, Estland, Lettland och Litauen. Aurora 23 var en av de största försvarsövningarna i Sverige på många år. Övningen byggde på ett scenario där Sverige utsattes för ett väpnat angrepp främst i södra Sverige.

Övningsledaren för Aurora 23, brigadgeneral Stefan Andersson, var nöjd med utfallet av övningen. Han säger att Sverige och Försvarsmakten fått mängder med positiv feedback, inte minst från de utländska förband som deltog.

”– Jag har många gånger sagt att den här övningen är vår viktigaste träningsmatch inför ett Natomedlemskap, och jag vågar påstå att vi vann den matchen. Den återkoppling vi fått från andra nationer har varit odelat positiv och de tycker att övningen varit mycket väl förberedd och genomförd. De är supernöjda.”

Ett moment som Stefan Andersson är särskilt nöjd med är värdlandsstödet. Samövning med utländska förband är visserligen inget ovanligt, men det var åtskilliga år sedan det övades att ta emot andra länders soldater i ett spelat fientligt läge, under bland annat sabotage och ett omfattande cyberangrepp.

”– I det första skedet tog vi in en amerikansk marinkårsbataljon från Norge via Storlien och Östersund och understödde dem med mat, vatten och drivmedel. Det finska bidraget tog vi emot i Oskarshamn med stöd av ett brittiskt förband tillsammans med hemvärnsförband och svenska luftvärnsförband. Vi ville genomföra ett taktiskt mottagande och göra det så realistiskt som möjligt.”

”The five eyes”

I ett hemligt dokument framgår att Sverige från 1954 blev anslutet till underrättelsesamarbetet inom UKUSA-avtalet, det vill säga USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Detta alltså samtidigt som Sveriges officiella hållning var att vi var alliansfria i fred syftande till neutralitet i krig.  Storbritannien var enligt dokumentet Sveriges kontakt när det gäller avlyssning av telefonsamtal och internet, medan USA var kontakten för avlyssning av tekniska signaler som radar och liknande. Allt det här stämmer överens med tiden för när vi hade inlett ett utbyte med USA och Storbritannien.

Life-Line Lost : the rise and fall of neutral Sweden’s secret reserv option

Författare: Robert Dalsjö. Robert Dalsjö är senior analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Han har publicerat artiklar och rapporter om ett brett spektrum av internationella säkerhetsfrågor, inklusive marin strategi, konventionell vapenkontroll, fredsfrämjande operationer, Natos utvidgning och Baltisk säkerhet.

Hur förtvinade Sveriges hemliga livlina till väst? Dalsjös arbete ingår i en sedan början av 1990-talet framväxande forskning om Sveriges faktiska säkerhetspolitik under det kalla kriget, ett forskningsfält som under tidigare decennier varit otänkbart genom en kombination av brist på källmaterial och rimliga forskningshypoteser kring ett hemligt västsamarbete. Boken utforskar Sveriges hemliga band till väst. Reservoptionen och västsamarbetet skulle i praktiken ha gått i graven i mitten av 1980-talet, märkligt nog i samband med tiden för när vår statsminister Olof Palme togs av daga. En lyckad KGB-operation genom ombud är flera underrättelsebedömares teori och det är nog fler än jag som ser något liknande som fullt möjligt. En annan aspekt i frågan var luftförsvarssystemet Stril 60, en av de största militära infrastruktursatsningarna under det kalla kriget. Ett datoriserat stridslednings- och luftbevakningssystem. Rent tekniskt bland det mest avancerade som fanns i världen vid den tiden.  En viktig händelse som kom att påverka utvecklingen av STRIL 60 mest var nedskjutningen av DC-3:an. Erfarenheterna av detta var att Sverige behövde en kontinuerlig övervakning av luftrummet och en beredskap för att kunna hävda sin territoriella integritet och skydda egen verksamhet.

Hur långt bidrog de militärtekniska samarbetena kring Stril 60 till innehållet i den svenska neutralitetspolitiken?

Källa Erik

Säpo-männen Jan-Henrik Barrling och Walter Kegö hade åren efter mordet på Palme bland annat information från en hemlig avlyssning av en sovjetisk diplomat som var KGB-agent i Stockholm. Från avlyssningen är utåt endast känt att man på sovjetisk sida i förväg visste att det fanns planer på att mörda den svenske statsministern.

Innehållet ur avlyssningen kom hos Säpo och utredarna att kallas ”Källa Erik”. Diplomaten betraktades inom Säpo som KGB-officer, det vill säga spion. 

Riktigt skrämmande nu i efterhand är att när chefsåklagare Jan Danielsson 1989 ville förhöra de båda Säpo-männen om buggningen sattes det stopp från högsta ort, från regeringen. Regeringen belade ”Källa Erik” med kvalificerad sekretess. ”Källa Erik” fick inte utredas av åklagare. Sanningen fick inte komma fram. Men. Det finns en sak till som var känsligt. CIA var medhjälpare till avlyssningen.

När Jan-Henrik Barrling i oktober 1990 av åklagare kallades till tingsrätten för att vittna i det så kallade Buggningsmålet begärde han lättnader i sekretessen, bland annat för att kunna vittna till förmån för de åtalade polischeferna. Avslag från regeringen på Barrlings begäran kom då per fax strax innan han just skulle vittna. Margot Wallström (S), då biträdande civilminister, hade undertecknat beslutet å regeringens vägnar. I nutid mindes hon inget (?): https://www.expressen.se/nyheter/skrev-under-ordern-om-palmetystnaden/

Bo Theutenberg, professor i folkrätt (UD:s Folkrättssakkunnige/Ambassadör under kalla kriget. Tjänstgjorde incidentberedskapen och Försvarsstabens Op2 under kalla kriget) har som en av få fått ta del av Säpos avlyssning av den så kallade Källa Erik. En rysk diplomat som enligt Theutenberg och ansvariga på Säpo visste om att mordet på Palme skulle ske och enligt avlyssningen satt hemma och väntade på att mordet skulle utföras. När han hör den extra nyhetssändningen på natten säger han till sin fru: “Nu har det skett” “Nu är han död” (Källa: Inblick 5 juni 2020).

Uppgifterna som jag tror egentligen kan lösa mordet på statsminisiter Olof Palme (1927-1986) är de som de tidigare Säpoanställda Walter Kegö och Jan-Henrik Barrling lämnade:  https://www.expressen.se/nyheter/sapoman-pekar-ut-olof-palme-mordare/

Sovjet styrde mordet på Olof Palme | ANDERS JALLAI

Tyvärr är det fortfarande så känsligt så man slängde återigen fram lösningen med en ensam gärningsman. Hur många tror egentligen på detta? Många givetvis, men den som höll i revolvern var nog någon annan…Våldsvågen i Sverige och främmande makt.

Försvarsmakten, Historia, Säkerhet, Spioner Posted on fre, oktober 06, 2023 21:10:06

På 15 dagar har 9 personer skjutits ihjäl i Sverige. Bland offren finns gängkriminella och helt oskyldiga civila och anhöriga.

”Om du hade frågat mig om det här kommer att hända hade jag nog svarat ’Nej aldrig i livet, omöjligt. Det kanske sker i en amerikansk film”

Jale Poljarevius, chef vid underrättelsesektionen på polisen.

Våldsvågen i Sverige kan användas och underblåsas av främmande makt säger rikspolischef Anders Thornberg.

Främmande makt kan underblåsa våldsvågen – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Min analys är att det hela är värre än så. Mycket värre.

Från samma inslag:

 • Säpos presstalesperson Adam Samare säger att den grova kriminaliteten välkomnas av både främmande makt och våldsbejakande extremism.
 • Jörgen Holmlund lärare i underrättelsetjänst / Lecturer Intelligence Analysis vid försvarshögskolan, kopplar ihop ryska intressen med gängkriminalitet, både vad gäller propaganda och pengaflödet.

Ser vi på det här med ett historiskt perspektiv agerade KGB just såhär på 1980-talet. Organiserad brottslighet har länge varit ett ryskt/Sovjet/USSR utrikespolitiskt redskap. Den jag är ganska övertygad om var med och avrättade statsminister Olof Palme 1986 var en ligamedlem i ett kriminellt nätverk som under flera år var en av de stora aktörerna i 1980-talets svenska narkotikahandel, hade samröre med terrorklassade motståndsgruppen PKK och kopplingar till Sovjet och den östtyska säkerhetstjänsten. Information finns i den så kallade diplomatbuggningen där Sovjetunionen kände till mordet på vår statsminister i förväg genom buggningen av en rysk diplomat (Källa Erik) som också var chef för en grupp vilande sovjetiska agenter, så kallade illegalister.

Sverige är kanske det land i Norden som ända sedan andra världskrigets dagar varit mest utsatta för olika påverkansoperationer. Både vår ”neutralitet” och geografiska läge har bidragit till detta. Stockholm kan väl beskrivas som ett internationellt spionnäste och alla de krigförande ländernas underrättelsetjänster fanns på plats.

Några exempel:

 • Strandvägen 82 (idag Dag Hammarskiölds väg 20) – brittisk underrättelsetjänst
 • Strandvägen 7a – amerikansk underrättelsetjänst
 • Karlavägen 4 – försvarsstabens kryptoavdelning
 • Östermalmsgatan 87 – den svenska generalstaben
 • Sibyllegatan 49 – C-byrån (hemlig militär underrättelseorganisation)
 • Villagatan 17 – rysk underrättelsetjänst
 • Nybrogatan 27 – tysk underrättelsetjänst

Den aktör som försökt påverka Sverige mest på massa olika sätt de senast 10-15 åren är föga förvånande Ryssland. Något som svenska myndigheter som Säpo och MSB varnat för. Ett av Rysslands större säkerhetspolitiska mål är att splittra EU/Nato och kapa den transatlantiska länken. Informationspåverkan mot Sverige idag utövas även av andra aktörer, som våldsbejakande islamister och statsaktörer som Kina och Iran.

Vid det här laget kan nog också fler klarsynt se att det också är uppenbart att man utnyttjat migranter och flyktingar för att destabilisera Sverige under många år. Att EU-länder får tampas med diverse flyktingkriser har passat Ryssland utmärkt och detta har man därmed ”påverkat”. ”Nyttiga idioter” har gått rakt i den här fällan och det gäller både tidigare högerregeringar och vänsterregeringar. De som varnade för utvecklingen skulle tystas till varje pris, vilket också är en klar signal att något inte är riktigt som det verkar.

Och minns igen. Många varnade tidigt.

I en intervju med tidskriften Invandrare & Minoriteter 1977 fick Palme denna fråga och svarade:

För det första måste vi ha en reglerad invandring, det har jag alltid varit anhängare av. Alltså att vi på ett rimligt sätt, kvantitativt, kan bemästra problemet. För det andra att vi för en konsekvent jämlikhetspolitik. Om någon av dessa två förutsättningar brister, riskerar vi att få svåra problem”.

Statsminister Olof Palme varnade även sin invandrarminister Anna-Greta Leijon:

”Du kan dra olycka över oss om för många kommer hit” 

Sedan Olof Palmes dagar blev migrationspolitiken gradvis alltmer generös. Samtidigt har opinionsundersökningarna visat att detta inte haft folkligt stöd. Säger sig självt att det blir inget bra. Och nu står vi där med skägget i brevlådan.

Vad ska vi göra nu då?

Både Moderaterna och Socialdemokraterna är nu förespråkare för att använda Försvarsmakten för att hjälpa polisen. Bara för några år sedan var det ett ”vansinnigt populistiskt” påhitt av SD enligt de andra partierna (!). Men nu är man själva där. Regeringen ska ge Försvarsmakten i uppdrag att stötta polisen i kampen mot gängen. Enligt 2 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten har Försvarsmakten som uppgift att ”med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet”. Försvarsmakten på kort sikt ska öka stödet till Polisen inom ramen för den lagstiftning som finns idag. På längre sikt avser regeringen att ändra lagstiftningen så att Försvarsmakten kan samarbeta med Polisen i fler situationer än idag.

Försvarsmaktens stöd till Polismyndigheten – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Vissa verkar tro att Försvarsmakten ska rulla in med stridsfordon i förorten men det är knappast tanken (kanske händer det med så småningom med tanke på vad naiva politiker har ställt till med). Finns andra uppgifter Försvarsmakten kan stötta Polismyndigheten med. Exempelvis personal, bevakning, utrustning, specialistkompetens, hantering av explosiva varor och tekniska undersökningar. Det har också sagts att IT-forensiska utredningar är något som Försvarsmakten kan hjälpa polisen med. Något jag har sagt länge som skulle avlasta polisen är att använda spanings och jägarsoldater som spanare åt polisen. Finns mycket kunskap och erfarenhet av spaningstjänst i Försvarsmakten som kan användas och ett stort antal underrättelse, spanings och jägarsoldater som borde kunna användas till uppgiften.

Blir intressant att se hur det här blir i praktiken. Hoppas verkligen vi lyckas vända den här utvecklingen och vi kan återfå ett tryggare och säkrare samhälle igen…Arne ”i Korstan” Nilsson och hans mor – okända krigshjältar från Gunnarskog som under andra världskriget hjälpte norska motståndsmännen

Demokrati, Historia, Minnen, Säkerhet Posted on fre, augusti 04, 2023 19:06:55

Beundransvärda insatser för broderfolket! 

En historisk diskussion uppstod på nätet då flera har läst den nya boken om Allan Manns öden och äventyr (Allan Mann : svensken som stred mot Hitler och Stalin), där Arvika är omnämnt som en viktig knutpunkt för norska motståndsrörelsen på den Svenska sidan. Allan Mann var bara 18 år 1939 och hade inte ens mönstrat när han reste som frivillig till det finska vinterkriget. Den unge elitidrottsmannen blev ordonnans i den svenska frivilligkåren. Allan hade knappt hunnit hem från Finland förrän tyskarna överföll Norge. Några dagar senare var han där. I boken omnämns Arne Nilsson.

Denne Arne som omnämns i boken är alltså samma glade Arne i Korstan som körde oss barn på Järvenskolan eller Tväruds skola i skolbussen, eller till badhuset och när vi blev lite större i ungdomsåren till parkhallen i Arvika på dans. Eller till Tvällens festplats. Listan över de gånger vi åkte med Arne i Korstan kan göras nästan oändligt lång. Jag kan fortfarande minnas, fast det är omkring 35 år sedan, hur det lät och kändes när han frikopplade bussen i backen ner mot Rackstad när vi närmade oss Arvika. Resorna till Arvika folketspark var en höjdare. Hur alla kom med hem igen känns idag helt osannolikt men Arne kunde man lita på. Arne lämnade ingen. ”Leave No Man Behind”.

Vad få visste då eller pratade om var att vi åkte med en riktig hjälte. En svensk krigshjälte. Visste någon som åkte med honom då detta? Frågade min kamrat som varit i Försvarsmakten i stort sett hela sitt vuxna liv och är uppväxt i grannbyn där Arne levde och verkade, om han kände till detta, och kamraten nämnde att de äldre pratat lite vagt om det nån gång men han visste inga detaljer.

I boken om Allan Mann framkommer att Allan i oktober 1941 träffar de lokala motståndsmännen Helmer Sveder, klädhandlare, bankdirektören Östen Nilsson och taxichauffören Arne Nilsson. Motståndscentralen finns i källaren hos Sveders herrekipering mitt i Arvika.

Här kommer en kort beskrivning av Arnes uppgift under kriget:

Arnes uppdrag var att svara för transport av kurirer och paket mellan Arvika och gränsen. Motståndsmännen Allan Mann, Max Manus och Gunnar Sønsteby ”kodnamn Nr 24 / Kjakan” ska bla. ha åkt med Arne. Ofta användes en kurirrutt som gick över Håkerudtomta (ligger på Austmarka ett stenkast från gränsen nordväst om Kyrkskogen och ett centrum för kurirverksamhet). Håkerudtomta, blev ett nav på den mycket viktiga postvägen mellan Oslo och Stockholm som kallades ”Stockholmsruta”. En rutt som leddes av Gunnar ”Kjakan” Sønsteby (1918-2012) och var central för Special Operations Executive (SOE). Sønsteby är den norska medborgare som blivit mest prisad för sina insatser under kriget. Bland annat har han som enda person hittills mottagit krigskorset med tre svärd, den högsta utmärkelse som delas ut i Norge. Dessutom har han mottagit Presidential Medal of Freedom, den högsta civila utmärkelsen i USA, som en av mycket få utlänningar.  

Gunnar har sagt så här om den viktiga kurirrutten: For meg betydde det alt. Jeg var avhengig av kontakt med Stockholm i Oslo, og vi var helt avhengig av en sikker rute. Den fant vi over her, sa Sønsteby i et intervju med NRK i 2004.

Ett skäl till att denna gränsövergång aldrig avslöjades var begränsning i antalet kurirlinjer som fick passera här. Den geografiskt närmsta basen var Arvika. När freden kom hade många hundratals kurirer/agenter och medhjälpare passerat gränsen mellan Sverige och Norge med många tusen paket och andra försändelser till och från London och Exilregeringen. Arne ”i Korstan” Nilsson var en verklig hedersman och viktig person för denna verksamheten. När jag tänker på det här borde Arne fått mer uppmärksamhet kring sina insatser när han levde. Tänk om fler hade vetat. Vår busschaufför var en äkta hjälte som gav stöd till våra grannar när det brann i hela Norge. Även Arnes mamma, Ester Nilsson hjälpte kurirer/motståndsmän under hela kriget med bland annat mat och husrum och kallades av norskarna för; ”Mor Nilsson”.

Arne tilldelades Kung Haakon VIIs Frihetsmedalj den 13. september 1946 för sin insats för Norge under kriget.

Tack för era beundrandsvärda insatser!Aurora 23 avslutad och målen nådda

Demokrati, Försvarsmakten, Säkerhet Posted on ons, maj 17, 2023 22:42:47

Försvarsmaktsövning Aurora 23 blev lyckad. Över 26 000 personer och 14 nationer har deltagit i den största nationella övningen på över 30 år.

Tack till samtliga som bidragit. Tillsammans försvarar vi Sverige.

Försvarsmaktens uppdrag är ytterst att försvara Sverige och svenska intressen, våra rättigheter och vår demokrati. Ett av de främsta verktygen för att höja, pröva och signalera militär förmåga är övningar. Därför är omfattande och avancerad övningsverksamhet centralt för ett starkare försvar.

Aurora 23 har enligt utvärderingsrapporten genomförts på ett kompetent och säkert sätt, och både övade och övningsledningen har visat stort engagemang och en påtaglig vilja att nå övningens mål. I rapporten understryker man också det positiva i att verksamhetssäkerheten har prioriterats högt, vilket sannolikt bidragit till att allvarligare olyckor och personskador har kunnat undvikas. Enligt utvärderarna har övningen letts på ett skickligt sätt och samverkan med den skarpa operativa ledningen har fungerat bra. Framför allt har genomförandet av Aurora 23 kunnat anpassas till händelser utanför övningen, till exempel evakueringen från Sudan och behov av samordning med den polska övningen Anakonda.

Rapporten bygger på iakttagelser, rapporter och dokumentstudier. En djupare analys av övningen kommer att presenteras senare i höst.

– Jag är otroligt nöjd med övningen. Alla deltagares positiva inställning och professionalism har varit helt avgörande för övningens framgång. Nu har vi på allvar visat att vi kan samarbeta över gränserna och agera tillsammans för att försvara våra värderingar, säger övningsledaren Stefan Andersson.Nästa »